Služba za granicu

Slika /PU_SK/slike/odjel za granicu/zgrada.jpg

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove zaštite pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Radom Službe upravlja voditeljica.

Tel. 022/347 142
Telefax: 022/347 320