Poziv na testiranje kandidata/kinja

Slika \PU_SK\slike\mup logo plavi novi1.jpg

Pozivaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijave na javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu šibensko-kninsku, Policijsku postaju Vodice objavljen 17. svibnja 2023.g.

FOTO: MUP

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog dana 17. svibnja 2023. godine u „Narodnim novinama” broj 52/2023, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave šibensko-kninske, za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu šibensko-kninsku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu šibensko-kninsku, objavljenog 17. svibnja 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 52/2023 i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave šibensko-kninske, za radno mjesto:
 
POLICIJSKA POSTAJA VODICE
- upravni referent – vježbenik – 3 izvršitelja
 
koje će se održati  dana 19. lipnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske, na adresi Šibenik, Velimira Škorpika 5 (Mandalina) - dvorana u prizemlju zgrade sjedišta Policijske uprave.
 
KANDIDATI/KINJE KOJI/E UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA I KOJI SE POZIVAJU NA TESTIRANJE, O TOME ĆE BITI OBAVIJEŠTENI OSOBNO TELEFONSKIM PUTEM.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom. Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na broj telefona 022/347-214.  

PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja za koju se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:         
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja; 
- ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 

Na razgovor (intervju) će se pozvati kandidati/kinje koji zadovolje na testiranju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na razgovoru (intervjuu) ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima, obaviti će se u prostorijama Policijske uprave Šibensko-kninske, Šibenik, Velimira Škorpika 5 (Mandalina), dana 19. lipnja 2023. godine (ponedjeljak), a o točnom terminu razgovora (intervjua)  kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja

Stranica