Poziv na testiranje kandidata/kinja

Slika \PU_SK\slike\PU\grb-natjecaj.jpg

Pozivaju se na testiranje kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu šibensko-kninsku objavljen 4. listopada 2023.g.

FOTO: MUP

Komisija za provedbu Javnog natječaja objavljenog dana 4. listopada 2023. godine objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu šibensko-kninsku, objavljenog 4. listopada 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 114/2023 i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave šibensko-kninske, za radno mjesto:

1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA Odjel materijalno-financijskih poslova
- računovodstveni referent obračuna plaća - vježbenik - 1izvršitelj/ica

2. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA Odjel materijalno-financijskih poslova
- ekonom - vježbenik - 1 izvršitelj/ica

3POSTAJA POMORSKE POLICIJE ŠIBENIK
- stručni referent za poslove prekršajnog postupka - vježbenik - 1  izvršitelj/ica 

Testiranje će se održati dana 21. studenoga 2023. godine (utorak) u prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske, Šibenik, Velimira Škorpika 5 (Mandalina), u tri termina  i to:
  • s početkom u 08,30 sati (za radno mjesto pod red. br. 1.),
  • s početkom u 09,15 sati (za radno mjesto pod red. br. 2.),
  • s početkom u 10,00 sati (za radno mjesto pod  red. br. 3.).
 
KANDIDATI/KINJE KOJI/E UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA I KOJI SE POZIVAJU NA TESTIRANJE, O TOME ĆE BITI OBAVIJEŠTENI OSOBNO TELEFONSKIM PUTEM.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
           
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na broj telefona 022/347-214.  
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdida nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja za koju se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja.
 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
Na razgovor (intervju) će se pozvati  kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju.  
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, odnosno svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na razgovoru (intervjuu) ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama održavat će se istog dana, odnosno 21. studenoga 2023. godine u prostorijama Policijske uprave Šibensko-kninske, Šibenik, Velimira Škorpika 5 (Mandalina), a o točnom terminu razgovora (intervjua)  kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
                                                                             Komisija za provedbu javnog natječaja

Stranica