Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Slika \PU_SK\slike\PU\grb-natjecaj.jpg

Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu šibensko-kninsku, na radno mjesto - kuhar/ica

FOTO: Ilustracija

Policijska uprava šibensko-kninska objavljuje OGLAS za prijam na neodređeno vrijeme. Javni natječaj je objavljen na stranicama Narodne-novine br. 101/23 dana 1. rujna 2023.g.

Opis poslova radnog mjesta iz oglasa:

SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA     
ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

 
  • kuhar  – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema; srednja strukovna škola
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
  1. životopis,
  2. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi,
  3. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na oglas. Osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, a dostavili su e-adrese u prijavi na oglas, obavijest će biti poslana elektroničkom poštom na te adrese. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 099 2696910 ili porukom na e-mail: jlambasa@mup.hr radi pravovremenog osiguravanja odgovarajuće prilagodbe. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa  člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Postupak po oglasu provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, te s tim kandidatima/kinjama obavlja razgovor (intervju).

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete navedene u oglasu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Vrijeme i mjesto održavanje razgovora (intervjua) objavit će se na web stranicama Policijske uprave šibensko-kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr/ i Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervjuu). Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la razgovoru, povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, objavit će se na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave šibensko kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr/. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
s naznakom „Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme“
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na razgovoru (intervjuu), provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

Obrazac prijave na oglas
 

Pisane vijesti