Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika \PU_SK\slike\PU\grb-natjecaj.jpg

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu šibensko-kninsku

FOTO: Ilustracija

Policijska uprava šibensko-kninska objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Javni natječaj je objavljen na stranicama Narodnih novina broj 137/2022 od 23.11.2022.g.

POLICIJSKA POSTAJA DRNIŠ
 
            1. upravni referent – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
-        srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
-        najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-        položen državni ispit I. razine
 
POLICIJSKA POSTAJA KNIN
 
            2. upravni referent – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
-        srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
-        najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-        položen državni ispit I. razine

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA UPRAVNI REFERENT/ICA U POLICIJSKOJ POSTAJI DRNIŠ I POLICIJSKOJ POSTAJI KNIN:  Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta i određivanja MBG-a, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, odjave osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo, ažurira podatke u službenim evidencijama koje se povodom obavljanja navedenih poslova vode na informacijskom sustavu MUP-a, izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja,  odobrenja za držanje oružja, potvrda o prijavljenom oružju, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola, registracije vozila; odjave vozila; promjene vlasnika vozila, tehničkog stanja vozila, provodi postupak izvršenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje izvozne i pokusne pločice, vodi evidencije vozača i vozačkih dozvola, registracije cestovnih vozila, izdanih izvoznih pločica i pokusnih i prenosivih pločica, evidentira zabrane otuđenja i ovrhe za vozila po nalogu suda i FINA-e, dostavlja podatke iz evidencije na traženje pravosudnih i prekršajnih tijela, te po članku 18. Ovršnog zakona; obavlja poslove vođenja dosjea vozila, ustrojava ih, obrađuje, nadopunjuje podacima o nastalim promjenama, arhivira dosjee te obavlja sve druge poslove vezane za vozila. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi statusa stranaca u odnosu na kretanje, boravak i rad stranaca te osoba pod međunarodnom zaštitom, produljenja viza te izdavanja isprava strancima. Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi zahtjeva za stjecanje, prestanak i utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke iz područja upravnih poslova.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (ZA RADNO MJESTO UPRAVNI REFERENT/ICA U POLICIJSKOJ POSTAJI DRNIŠ I POLICIJSKOJ POSTAJI KNIN):  

1/ Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15, 42/20, 144/20 i 114/22)
2/ Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine  broj: 47/09 i 110/21)
3/ Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine broj: 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15 i 42/20)
Navedeni propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina https://www.nn.hr

NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA
Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
Na testiranje se upućuju kandidati /kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je dobio najmanje 5 bodova. Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidata/kinja koji su ostvarili najviše bodova na testiranju. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na razgovor.
Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova na testiranju i razgovoru (intervjuu).
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.
 
PLAĆA RADNIH MJESTA
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br.: 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 78/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015, 100/2015 i 71/18) ) i osnovicom za obračun plaće državnih službenika i namještenika utvrđenom člankom 35. stavkom 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ broj 56/2022).

Navedeni propisi se mogu pronaći na web stranicama Narodnih novina https://www.nn.hr.

Osim gore navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
a natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o državnim službenicima obvezni probni rad traje tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), te naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se u prilogu s desne strane naslova.
 
Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
1.     životopis,
2.     dokaz o stečenoj stručnoj spremi: preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi i stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
3.     elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
4.     dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),
5.     presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni ispit),
6.     dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj. Osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, obavijest će biti poslana elektroničkom poštom na te adrese.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 099 2696910 ili porukom na e-mail: jlambasa@mup.hr radi pravovremenog osiguravanja odgovarajuće prilagodbe. 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa  člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete navedene u javnom natječaju. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom koja u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA
Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
s naznakom „za javni natječaj“
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave šibensko kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Pisane vijesti